Privaatsustingimused

GERSI OÜ isikuandmete kaitse ja privaatsustingimused

 1. Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: Privaatsustingimused) kehtivad kõikidel juhtudel, mil GERSI OÜ (edaspidi: Gersi) töötleb füüsiliste isikute (edaspidi: Klient) isikuandmeid.

Käesolev privaatsustingimuste dokument kirjeldab, kuidas Gersi Teie isikuandmeid töötleb, kui pöördute meie poole teenuse saamiseks. Palun tutvuge käesolevate tingimustega hoolikalt ning kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamise kohta küsimusi, võtke meiega ühendust gersi@online.ee

 1. Gersil on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kliente e-posti teel (juhul kui Gersil on Kliendi e-postiaadress olemas).

Vastutav töötleja ja andmekaitse ametnik

 1. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Gersi OÜ, registrikoodiga
  10427254, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia 40, 10145.
 2. Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes palume Kliendil edastada päring e-kirjaga aadressile gersi@online.ee.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

 1. Gersi töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.
 2. Gersi eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
 3. Gersi kõik isikuandmete töötlemisega  seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

7.1. Seaduslikkus. Isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;

7.2. Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Kliendil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;

7.3. Läbipaistvus. Isikuandmete töötlemine on Kliendile läbipaistev;

7.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

7.5. Minimaalsus. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete töötlemisel lähtub Gersi minimaalse töötluse põhimõttest ning kui isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse;

7.6. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult;

7.7. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Gersi soovib hoida isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Gersi andmed selliselt, et Klient ei ole enam tuvastatav;

7.8. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid;

7.9. Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Gersi tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel (nt on infosüsteemid ning äriprotsessid üles ehitatud lähtuvalt pseudonümiseerimise ja krüpteerimise eeldustest).

 1. Gersi lähtub isikuandmete töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida e-posti teel (gersi@online.ee)

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

 1. Gersi töötleb Kliendi isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

9.1. Kliendiga lepingu sõlmimiseks ning püsikliendina registreerimiseks, sh Kliendi www.gersi.ee keskkonnas liikmeks registreerimiseks ja registreerimisega seonduvate toimingute tegemiseks, liikmelisusega seonduvalt Kliendiga ühenduse võtmiseks ning Kliendi poolse ühenduse võtmise korral Kliendi identifitseerimiseks;
9.2. Teenuste osutamiseks Kliendile, sh Kliendile toodete müük ja tellitud toodete kohaletoimetamine;
9.3. Automatiseeritud otsuste tegemiseks, sh Kliendi profiilianalüüsiks seoses Kliendi toodete eelistusega ja seeläbi Kliendile soodustuste pakkumisega;
9.4. Rahulolu-uuringute läbiviimiseks, sh uuringu tulemuste haldamiseks ja analüüsimiseks;
9.5. Turundusliku sisuga teadete, soodustuste ja infokirjade edastamiseks Kliendile;
9.6. Seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, sh raamatupidamislike ja maksuarvestuslike kohustuse täitmiseks ning pädevate riigiasutuste ja nende organite seaduslike korralduste täitmiseks.

Töödeldavad isikuandmed

 1. Gersi töötleb alljärgnevaid isikuandmeid:

10.1. Kliendiga lepingu sõlmimiseks ning püsikliendina registreerimiseks – kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kasutajanimi, IP-aadress;
10.2. Teenuste osutamiseks Kliendile, sh Kliendile toodete müük ja tellitud toodete kohaletoimetamine – Kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress;
10.3. Automatiseeritud otsuste tegemiseks– Kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, IP-aadress, Kliendi poolt tellitud toodete nimekiri;
10.4. Rahulolu-uuringute läbiviimiseks – Kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress; Kliendi poolt tellitud toodete nimekiri ja uuringu tulemustest nähtuvad Kliendi poolt uuringus kajastatud andmed;
10.5. Turundusliku sisuga teadete, soodustuste ja infokirjade edastamiseks Kliendile – Kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress;
10.6. Seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks – vastavalt seadustes sätestatule või riigiasutuste ja/või nende organite korraldustes märgitule.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

 1. Gersi töötleb üldjuhul Kliendi andmeid seetõttu, et see on vajalik Kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks (punkt 9.2) või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusele (punkt 9.1). Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendiga sõlmitud leping või Kliendi taotlus lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks.
 2. Gersi töötleb Kliendi isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste esitamise otstarbel ning rahulolu-uuringute läbiviimise ja tulemuse analüüsi otstarbel vaid juhul kui Klient on selleks andnud enda nõusoleku (punkt 9.4 ja 9.5). Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendi antud nõusolek.
 3. Gersi töötleb Kliendi isikuandmeid seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks igal konkreetsel juhul seadusest tuleneva õigusliku aluse olemasolu korral (punkt 9.6).

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

 1. Gersi ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

15.1. Gersi IT- ja reklaamiteenuste osutajatele osas, milles see on vajalik Gersi andmebaaside haldamiseks, Klientidele teenuste osutamiseks ja suhtluseks Klientidega);

 1. Kõik punktis 15 nimetatud volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Gersi. Juhul kui Gersi edastab Kliendi isikuandmeid ülaltoodud juhtudel euroopa majanduspiirkonnast väljapoole, siis veendub Gersi, et taoliseks isikuandmete edastamiseks on olemas asjakohane adekvaatsusmehhanism GDPRi kontekstis ning et on tagatud Kliendi isikuandmete kaitse Euroopa Liidu tasemel.

Isikuandmete säilitamine

 1. Kliendi isikuandmeid säilitatakse:

17.1. kuni Kliendi poolt enda konto kustutamiseni, osas milles Gersi töötleb Kliendi www.gersi.ee keskkonnas konto loomisel esitatud isikuandmeid ning 5 aastat pärast viimast Kliendi poolt enda konto mistahes viisil kasutamist (punkt 9.1);
17.2. kuni 3 aastat pärast lepingulise suhte lõppemist, osas milles Gersi töötleb Kliendi isikuandmeid teenuse osutamisega seoses (punkt 9.2);
17.3. osas milles Gersi töötleb Kliendi isikuandmeid seoses õigustatud huvi olemasoluga (punkt 9.3) töötleb Gersi Kliendi isikuandmeid kuni Kliendi poolt enda konto kustutamiseni või 5 aastat pärast viimast Kliendi poolt enda konto mistahes viisil kasutamist;
17.4. tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Kliendi poolt osas, milles Gersi töötleb isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste edastamiseks (punkt 9.4 ja 9.5);
17.5. kuni 7 aastat pärast Kliendi isikuandmeid kajastava raamatupidamise algdokumendi tekkimist, osas milles Gersil lasub seadusest tulenev raamatupidamisdokumentide säilitamiskohustus (punkt 9.6).

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel

 1. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda Gersi poole (gersi@online.ee), et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid:

18.1. õigus taotleda juurdepääsu Kliendi kohta käivatele isikuandmetele ulatuses, milles seda ei ole võimalik teha Kliendi kontole sisse logides;
18.2. õigus nõuda andmete parandamist ulatuses, milles seda ei ole võimalik teha Kliendi kontole sisse logides;
18.3. õigus nõuda andmete kustutamist, ulatuses, milles seda ei ole võimalik teha Kliendi kontole sisse logides;
18.4. õigus piirata isikuandmete töötlemist;
18.5. õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
18.6. õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
18.7. õigus, et Kliendi kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;
18.8. õigus nõusoleku tagasivõtmisele;
18.9. õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile.

 1. Kliendi pöördumistele ja taotlustele vastame hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest.
 2. Kui Klient on avaldanud soovi saada Gersi personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda saates vastavasisulise teavituse Gersi e-posti aadressile gersi@online.ee.